تبلیغات
تدرویه
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

انتخابات

   نوشته شده توسط: todroo poya    

با سلام 
باز انتخابات و قول و  وعده ها... 
 
چه انتخابات ریاست جمهوری باشه چه انتخابات مجلس و چه انتخابات شوری 
پیشنهاد برای انتخاب اشخاص مورد نظر
افرادی که برنامه های بلند مدت دارند و به صورت شفاف بیان می کنند مد نظر داشته باشید
گذشته افراد تا حدودی بیانگر اینده ی انها می باشد 
تیم همراه اشخاص نیز می تواند ملاک باشد (هر چه این تیم قوی تر باشد برنامه و اجرای برنامه های انها به نحو احسن تر اچرا می شود ( امید وارانه ))

اینها چند ملاک از دیدگاه بنده می باشد 
لطفا نظرات خود را بیان فرمایید 


جمعه 17 شهریور 1396

حیا

   نوشته شده توسط: todroo poya    

ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻏﻠﯿﻆ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ، ﺭﻗﺺ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ، ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ، ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﮓ ﻭﭼﺴﺒﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﭼﺎﺩﺭ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻥ، ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ، ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ، ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ... ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﮐﻢﺭﻧﮓ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﺹ ‏) ﺭﺍ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺻﻔﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ ‏» ‏( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ 110/ ‏) ﺟﺎﯼ ﺑﺴﯽ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﻭ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻮﺝ ﻣﯽﺯﻧﺪ، ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻭ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﯾﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺍﻥ، ﻧﻤﺎﺯ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺫﮐﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ : ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺣﯿﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪﯼ ﻧﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻫﻮﺱ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﯿﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮﺩ، ﺣﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ‏« ﺣﯿﺎ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺮ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ‏» ‏( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ‏) ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻓﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﯼ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻩﯾﯽ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻮﺷﻪﯼ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ... ﺣﯿـــﺎﺀ ﻣﺨــﺘﺺ ﭼﺸــــــــــــــﻢ https://t.me/yaghoobzarngar


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، این مدارس شامل دبستان شش کلاسه شهید بستکی زاده و دبیرستان شش کلاسه دخترانه شهید تندگویان است که با مشارکت خیرین نیکوکار روستای تدرویه شهرستان بستک بازسازی و احداث خواهد شد.

سالن اجتماعات و امتحانات مدارس روستای تدرویه نیز با مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان ساخته می شود.

نشست با علما و بزرگان و همچنین حضور در نشست شورای اداری از دیگر برنامه های سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بستک است.


جمعه 6 آذر 1394

ابشار اب گرم تدرویه

   نوشته شده توسط: todroo poya    

ابشار


جمعه 6 آذر 1394

چگونه در خانواده همدلی كنیم؟

   نوشته شده توسط: todroo poya    

روزانه با واژه‌هایی مانند: همانند, هم‌وطن, هم‌ولایتی, همشهری, همدم, همراه, هم‌كیش, و . . . و حتی همسر برخورد كرده و بارها آن‌ها را به‌كار می‌بریم. در واقع پیش‌وند هم به معنای با هم بودن و مانند هم بودن است. این پسوند در همدل نیز به‌معنای داشتن احساس‌هاس قلبی همانند و مشابه است. همدلی با همسر یعنی درك احساس‌های قلبی همسر به‌شكلی كه عواطف و احساس‌های درونی او درك شود.
ایجاد تغییر‌های سریع اجتماعی، شیوه‌های زندگی درون خانوادگی را نیز دستخوش تغییر نموده است، به‌طوری كه بسیاری از افراد خانواده را با وجود توانایی‌های مختلف در رویارویی با مسایل و مشكل‌های روزمره آسیب‌پذیر نموده است. اگر برنامه‌های حمایت و پشتیبانی كننده‌ای در درون خانواده نباشد كه بتواند در شرایط بحرانی و آسیب‌پذیری افراد خانواده را از فشارهای روحی ـ‌ روانی وارده برهاند، ممكن است آنان را در مراحل تصمیم‌گیری دچار اشتباه‌های غیر قابل جبران كند.
از این نظر همدلی یك عمل لازم حمایتی برای افراد خانواده محسوب می‌شود كه به افراد درون خانواده كمك می‌كند تا مرحله‌های بحرانی زندگی را به‌خوبی پشت سر بگذارد. وقتی دلمان به حال كسی می‌سوزد، نسبت به احساس‌های او همدردی می‌كنیم ولی بایستی توجه داشت كه دلسوزی و ترحم به افراد دیگر همدلی محسوب نمی‌شود. همدلی به هیچ وجه به معنای تاكید كردن طرف مقابل و هم عقیده بودن با او نمی‌باشد. بلكه منظور این است احساس‌هاس او را درك می‌كنیم. به معنی دیگر همدلی یعنی اینكه بتوانیم بدون آن كه در موقعیت طرف مقابل قرار گرفته باشیم، خودمان را جای او بگذاریم و از چشم او مسأله را نگاه كرد و درك كنیم، مانند همدلی با زلزله‌زدگان و یا فرد مصیبت دیده و یا . . . همدلی به فرد كمك می‌كند تا بتواند انسان‌های دیگر را حتی وقتی با او تفاوت دارند، بپذیرد و به آن‌ها احترام بگذارد.
همدلی روابط درون خانوادگی را بهبود می‌بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت كننده و پذیرنده نسبت به سایر افراد دیگر خانواده منجر می‌شود. انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل به مشكل‌های او بنگریم، احساس تنهایی را از او گرفته و به‌عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز آن‌ها كه احساس ارزشمندی و مهم بودن است پاسخ مثبت داده‌ایم. زمانی كه بتوانیم افراد خانواده, دوستان, اطرافیان و حتی افراد غریبه خود را در مواقع لزوم یاری دهیم و از آن‌ها یاری بگیریم، این همان قانون طلایی همدلی با دیگران است كه جزء مهارت‌های لازم برای زندگی فردی, خانوادگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید. 

تعریف همدلی:

قدمت تاریخچه مهارت همدلی به قدمت تاریخ بشر است، اما اولین فردی كه به‌صورت علمی این واژه را معرفی كرد روان‌شناس آمریكایی تیچیز بود كه حدود 1920 واژه همدلی را مطرح كرد واژه همدلی Empathy از واژه Empathia گرفته شده است. همدلی یعنی به معنای به احساس كسی وارد شدن است. بعدها نظریه‌پردازان زیبایی شناختی، همدلی را به مفهوم توانایی ادراك تجربه ذهنی فرد دیگر مطرح نمودند، و از همین مفهوم برای تشخیص و درمان در روان‌شناسی و روان‌پزشكی به‌طور ویژه مدد گرفته شد، كه امروزه نقش جدی را در برقراری ارتباط را به‌عهده دارد.
اگر به مفاهیم فوق عمیق‌تر بنگریم، می‌بینیم كه تاریخچه همدلی از نخستین ویژگی‌های خانواده است. به‌شكل ساده تمایل پاسخ‌دهی به حالت عاطفی همسر و فرزندان را با حالت عاطفی مشابه را همدلی در خانواده گویند. یعنی این كه فرد بتواند مسایل همسر و فرزندان را حتی زمانی كه در آن شرایط قرار ندارد، درك كند و برای نظریات و احساس‌های آن‌ها ارزش و احترام قایل شود.

آثار مثبت همدلی:

? عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می‌شود.
? در طرفین احساس خوشایند و مثبت به‌وجود می‌آورد.
? فرد را از احساس تنهایی نجات می‌دهد.
? موجب اخذ تصمیم های صحیح‌تر می‌شود.
? از بسیاری تعارض‌ها و سوء تفاهم ها جلوگیری می‌كند.
? همدلی به جا و مناسب موجب تعدیل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می‌شود.
? در تحكیم روابط همسران می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. 
? احساس آرامش و قوی ادراك فرد را افزایش می‌دهد.
? موجب اعتماد به نفس می‌شود.
? زمینه شناخت بهتر و بیشتر از همسر را فراهم می‌آورد.
? روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد.
? امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می‌نماید.
? میل به شركت در فعالیت های گروهی را افزایش می‌دهد.
? بیان احساس‌های خود و درك احساس‌های همسر را آسان‌تر می‌كند.

زمینه‌های بروز رفتار همدلانه:

یعنی احساس رنج و پریشانی او را واقعاً درك كنیم و قادر باشیم، این احساس را به او منتقل كنیم بدون اینكه تأییدی یا ردی بر عملكرد او داشته باشیم. تنها در این صورت است كه فرد دیگر احساس تنهایی نمی‌كند. لذا می‌تواند اعتماد كند. پذیرش در او ایجاد شده و راهكارهای پیشنهادی را می‌پذیرد. علاوه بر آنچه گفته شد وقتی احساس توانمندی برای همدلی خواهیم داشت كه ویژگی‌های زیر را در خود درونی كرده تا در رفتار فرد تجلی پیدا كنند. این ویژگی و مفاهیم عبارتند از: 
الف)‌ دوست داشتنی شدن.
ب) دوست داشتن افراد خانواده.
پ) تحمل افراد خانواده با دیدگاه‌های مختلف و گاهی مخالف.
ت) روابط بین فردی بدون پرخاشگری و یا با حداقل پرخاشگری.
ث) احترام قایل شدن برای همسر و فرزندان.
ج) گوش كردن فعال مخاطب.
همدلی یك نوع خصوصیت ویژه انسان‌هاست. چون انسان‌ها در اجتماع به دنیا می‌آیند و با هم زندگی می‌كنند و بزرگ می‌شوند، برای هم دیگر ارزش حیاتی قایلند و نسبت به یكدیگر نگران می‌شوند و رفتار همدلانه از خود نشان می‌دهند. رفتار همدلی بر اساس شرطی‌سازی اولیه شكل می‌گیرد و انسان‌ها از رفتارها و عكس‌العمل‌‌های همسر و دیگران همدلی را می‌آموزد. رفتار همدلی می‌تواند به موقعیت و تجربه خود آنان بستگی داشته باشد، یعنی هر چه زوجین همدلی بیشتری را تجربه كرده باشند، احتمال واكنش رفتار فعالانه در آن‌ها بیشتر خواهد بود. همدلی می‌تواند متناسب با میزان نزدیك بودن از لحاظ خانوادگی و روابط صمیمانه افراد، شكل متفاوت به خود بگیرد، اغلب نسبت به نزدیكان خود رفتارهای همدلانه بیشتری نشان می‌دهند و خود را از نظر احساسی جای افراد خانواده خود قرار می‌دهند. تشویق رفتارهای همدلانه از طرف همسر می‌تواند احتمال بروز آن را در موقعیت‌های مشابه افزایش دهد. فرد با آموزش شناخت و درك احساس‌های خود و همسر و تفسیر موقعیت‌ها قادر خواهد بود رفتار همدلانه را از خود نشان دهد. گاهی علت بروز رفتار همدلانه می‌تواند دوری كردن از یك حالت روحی منفی و ناخوشایند باشد.

راهكارهای تقویت همدلی:

? شنونده خوب بودن: در ارتباط با همسر و فرزندان به آن‌ها فرصت دهید تا احساس‌های خود را به‌راحتی بیان كنند, در واقع اصل مهم همدلی شنونده خوب بودن است. به سخنان طرف مقابل كاملاً گوش داده و به او اطمینان دهید كه سعی دارید مانند او به مشكل نگاه كنید.
? بیان احساس: هنگام بروز مشكل، احساس‌های خود را با همسر در میان بگذارید. هنگام همدلی، احساس‌های خود را شمرده بیان كنید تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری بنماید.
? خودآگاهی و خودشناسی بیشتر: چون همدلی بر پایه خودآگاهی و خودشناسی است، هر چه بیشتر نسبت به احساس‌های خودمان آگاهی داشته باشید بهتر می‌توانید احساس‌های افراد دیگر خانواده را درك نمایید.
? تقویت روابط سایر افراد خانواده با هم: اطرافیان خود را به خاطر رفتارهای همدلانه‌شان تشویق كنید. برای اینكه همدلی اعضای خانواده را تقویت شود, بهتر است به ارتباط‌های عاطفی سایر افراد خانواده با هم بیشتر توجه شود. با برقراری روابط صمیمانه در خانواده، روحیه همدلی اعضای خانواده را تقویت كنید.
? پایداری در همدلی: در ابتدای شروع همدلی ممكن است قدری مقاومت به‌ویژه از سوی نوجوانان وجود داشته باشد, به‌ویژه هنگامی كه روابط دلسرد كننده و بدون احساس بوده است. در برابر افرادی كه موجب دلسردی می‌شوند و یا احساس‌های همدلانه‌ را جدی نمی‌گیرند، مقاومت كنید. ممكن است قدری زمان لازم باشد تا طرف مقابل روابط نامناسب قبلی را كنار بزند و بتواند وارد یك رابطه همدلانه شود.
? توجه همدلان به نوجوانان: به اواخر دوران كودكی كه پیشرفته‌ترین سطوح همدلی پدیدار می‌شود، بیشتر توجه كنید. در اواخر نوجوانی و اوایل نوجوانی به دلیل حساسیت عاطفی نوجوانان آنان احتیاج به رفتار همدلانه بیشتری دارند. سعی كنید در كنار آموزش‌های لازم در برخورد با شرایط مختلف اجتماعی و خانوادگی رفتاری همدلانه داشته باشید.
? استفاده از تجربه‌های قبلی: تجارب مشابه گذشته كمك می‌كند تا موقعیت و احساس‌های طرف مقابل را بهتر درك كنید. با یادآوری تجارب مشابهی كه داشته‌اید، در درك احساس‌های همدلانه همسر موفق‌تر عمل خواهید كرد.
? صادق بودن: تظاهر به همدلی نكنید و به احساس‌های همسر لطمه نزنید. نقش بازی كردن یا استفاده ابزاری برای رسیدن به هدف‌های خود از رفتار همدلانه موجب دلسردی و بی‌اعتمادی می‌شود هرگز از همدلی برای این مقاصد استفاده نكنید.
? توجه و درك زبان بدن: به غیر روابط كلامی ما انسان‌ها با زبان تن نیز با هم ارتباط برقرار می‌كنیم. این زبان كه با انواع و اقسام حركت‌های بدنی و چهره‌ای همراه است می‌تواند پیام‌های را انتقال دهد. در زمان همدلی به حالت‌های چهره و حركات طرف مقابل (زبان بدن) توجه كنید.
? احترام گذاردن: با درك احساس‌های طرف مقابل به او بفهمانید كه برایش اهمیت و ارزش و احترام قایل هستید.
? قرار دادن خود به‌جای او: در ارتباط با همسر، قبل از اقدام به هر عملی، لحظه‌ای هم كه شده خود را به جای او قرار دهید. هر قدر حس همدلی را در خود تقویت كنید، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت نموده‌اید.
? روشن كردن مرزهای همدلی: متوجه باشید كه همدلی از سوی دوستان دارای حد و اندازه‌ای است، افراط در آن امكان سوء استفاده را فراهم كند.
? پرهیز از مقایسه: در همدلی با همسر از مقایسه كردن خودداری كنید، چون ممكن است به احساس‌های پر امید آن‌ها لطمه وارد شود.
? پرهیز از بهتر بودن: دستور دادن، قضاوت كردن، نصیحت كردن و سرزنش كردن كه نشان دهنده و القاء كننده وضعیت بالاتر و اندیشه بهتر شما نسبت به همسر و سایر افراد خانواده است, احساس همدلی را از بین می‌برد، به‌طور جدی از این موارد پرهیز كنید. 
? در همدلی همسر و فرزندان، آن‌ها را مقصر ندانید و سرزنش نكنید. برای مثال (نگویید تقصیر خودت است همیشه از این نوع مشكل‌ها را داری . . . و یا باید این دفعه را دردسر بكشی تا دیگر از این رفتارها انجام ندهی . . . ).
? سعی كنید در همدلی راه حل ارایه ندهید چون طرف مقابل دلش می‌خواهد فقط ناراحتی خود را با كسی در میان بگذارد و از جانب او درك شود. برای مثال (نگویید برو به . . . بگو دیگر نمی‌خواهی با او رابطه داشته باشی . . .).
? در همدلی برای طرف مقابل دلسوزی یا ترحم نكنید. برای مثال (نگویید وای بیچاره تو چه‌قدر مصیبت كشیدی . . . و یا فكر نمی‌كردم چنین مشكل بزرگی داشته باشی . . .). 
? مشكل‌های همسر را كوچك و بی‌ارزش ندانید. برای مثال (نگویید ای بابا خجالت بكش این كه مشكلی نیست . . . پس اگر جای من بودی چه‌كار می‌كردی؟ . . .).
? مشكل‌های همسر را بیش از حد بزرگ جلوه ندهید. برای مثال (نگویید عجب مكافات بزرگی! با این وجود می‌خواهی چه بكنی؟ . . .).
? در همدلی احساس‌ها و حالت‌های روانی همسر را درك كنید. برای مثال (بگویید من می‌فهمم كه چقدر برای تو سخت بوده . . . و یا مشكل كاری تو را درك می‌كنم . . . ).
نویسنده:بیژن قربانی
منبع: http://www.khanevadeh.


تعداد کل صفحات: 13 1 2 3 4 5 6 7 ...