تبلیغات
تدرویه - تدرویه

تدرویه یکی از روستاهای منطقه ی گوده وبخش بستک میباشد

این بخش عضو شهرستان بستک بوده ودر 45 کیلومتری ان قرار دارد